nodejs控制台彩色文字输出

nodejs控制台彩色文字输出

2018-05-03 / 0 评论 / 226 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年10月27日,已超过910天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
console.log('\x1B[36m%s\x1B[0m', info); //cyanconsole.log('\x1B[33m%s\x1b[0m:', path); //yellow
var styles = {
  'bold'     : ['\x1B[1m', '\x1B[22m'],
  'italic'    : ['\x1B[3m', '\x1B[23m'],
  'underline'   : ['\x1B[4m', '\x1B[24m'],
  'inverse'    : ['\x1B[7m', '\x1B[27m'],
  'strikethrough' : ['\x1B[9m', '\x1B[29m'],
  'white'     : ['\x1B[37m', '\x1B[39m'],
  'grey'     : ['\x1B[90m', '\x1B[39m'],
  'black'     : ['\x1B[30m', '\x1B[39m'],
  'blue'     : ['\x1B[34m', '\x1B[39m'],
  'cyan'     : ['\x1B[36m', '\x1B[39m'],
  'green'     : ['\x1B[32m', '\x1B[39m'],
  'magenta'    : ['\x1B[35m', '\x1B[39m'],
  'red'      : ['\x1B[31m', '\x1B[39m'],
  'yellow'    : ['\x1B[33m', '\x1B[39m'],
  'whiteBG'    : ['\x1B[47m', '\x1B[49m'],
  'greyBG'    : ['\x1B[49;5;8m', '\x1B[49m'],
  'blackBG'    : ['\x1B[40m', '\x1B[49m'],
  'blueBG'    : ['\x1B[44m', '\x1B[49m'],
  'cyanBG'    : ['\x1B[46m', '\x1B[49m'],
  'greenBG'    : ['\x1B[42m', '\x1B[49m'],
  'magentaBG'   : ['\x1B[45m', '\x1B[49m'],
  'redBG'     : ['\x1B[41m', '\x1B[49m'],
  'yellowBG'   : ['\x1B[43m', '\x1B[49m']
};

0

评论 (0)

取消