js多定时器方法封装

2017-11-09 / 0 评论 / 128 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年10月27日,已超过459天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

创建多个定时器(setInterval),包含了开始、停止方法。

var timer = {
  setTimeout: {
    start: function(_timerName, _func, _interval) {
      if (timer.setTimeout[_timerName]) {
        timer.setTimeout.stop(_timerName);
      }
      timer.setTimeout[_timerName] = setTimeout(_func, _interval || 1000);
    },
    stop: function(_timerName) {
      clearTimeout(timer.setTimeout[_timerName]);
      timer.setTimeout[_timerName] = null;
    }
  },
  setInterval: {
    start: function(_timerName, _func, _interval) {
      if (timer.setInterval[_timerName]) {
        timer.setInterval.stop(_timerName);
      }
      timer.setInterval[_timerName] = setInterval(_func, _interval || 1000);
    },
    stop: function(_timerName) {
      clearInterval(timer.setInterval[_timerName]);
      timer.setInterval[_timerName] = null;
    }
  }
};

使用

function recordStatus1() {
  console.log('recordStatus1');
}
function recordStatus2() {
  console.log('recordStatus2');
}
------- 开始 ------
timer.setTimeout.start('RecordTimer1', recordStatus1,1000);
timer.setInterval.start('RecordTimer2', recordStatus2,1000);
------- 停止 ------
timer.setTimeout.stop('RecordTimer1');
timer.setInterval.stop('RecordTimer2');

0

评论 (0)

取消