js获取当前屏幕分辨率

js获取当前屏幕分辨率

2017-05-04 / 0 评论 / 61 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年10月27日,已超过459天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
function getPixelRatio(context){ var backingStore = context.backingStorePixelRatio ||
  context.webkitBackingStorePixelRatio ||
  context.mozBackingStorePixelRatio ||
  context.msBackingStorePixelRatio ||
  context.oBackingStorePixelRatio ||
  context.backingStorePixelRatio || 1;
 return (window.devicePixelRatio || 1) / backingStore;
};

0

评论 (0)

取消